#49 CÔNG THỨC PHA CHẾ SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG NÂU