#99 CÔNG THỨC PHA CHẾ SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN HOA ĐẬU BIẾC