#185 CÔNG THỨC PHA CHẾ ĐẠI DƯƠNG XANH (SODA CHANH MUỐI)