#115 CÔNG THỨC PHA CHẾ SỮA TƯƠI KEM TRỨNG TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN