#143 CÔNG THỨC PHA CHẾ SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN ĐÁ XAY