#100 CÔNG THỨC PHA CHẾ SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN MATCHA